Please wait...

Try Sallira with other theme and color combinations
Color options

Przetargi

Przetarg – zakup oprogramowania do maszyn sterowanych numerycznie CAM

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Wprowadzenie:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w punkcie rozdziale II Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

II. Rodzaj zamówienia

Dostawy

III. Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0052/16

IV. Zamawiający

TSW Z.P.U.H. Ireneusz Wiech

Wola Mielecka 646, 39-300 Mielec

tel. 693391143, osoba do kontaktu: Pan Ireneusz Wiech

V. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postepowania ofertowego jest zakup OPROGRAMOWANIA DO MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE.

System powinien posiadać moduły, które będą posiadać następujące cechy nie gorsze niż:

– frezowanie w układzie 5 osi indeksowanych (3+2),

– automatyczne wyszukiwanie obszarów niedostatecznie obrobionych i generowanie dla nich dodatkowych programów technologicznych,

-wykrywanie regionów do obróbki,

-tworzenie obszarów granicznych w oparciu o dowolny kształt zdefiniowany przez użytkownika, zaimportowany model 3D lub siatkę trójkątów,

-obróbka HMS,

-możliwość sprawdzenia kolizji oraz podcięć w ścieżce narzędzia.

VI. Kod CPV

48000000-8

VII. Termin składania ofert

22.12.2016 do godz. 9:00.

VIII. Miejsce składania oraz otwarcia ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego:

TSW Z.P.U.H. Ireneusz Wiech

Wola Mielecka 646, 39-300

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu oferty papierowej).

Otwarcie ofert nastąpi 22.12.2016 o godz. 10:00 w siedzibie firmy.

IX. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji.

Kryterium I: cena

Kryterium II:  termin obowiązywania helpdesk

Kryterium III: termin obowiązywania upgrate

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o :

Kryterium Waga
Cena 70
Termin obowiązywania helpdesk 15
Termin obowiązywania upgrate 15

 

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena, termin obowiązywania helpdesk,  termin obowiązywania upgrate wynosi 100.

Punkty za kryterium CENA zostaną obliczone według następującego wzoru:

C = (najniższa zaoferowana cena w postępowaniu/cena netto badanej oferty) x 70

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów w kryterium Cena: 70.

Punkty za kryterium  Termin obowiązywania helpdesk zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:

Liczba punktów Termin obowiązywania helpdesk
15 1 rok lub dłużej
0 krótszy niż 1 rok

Maksymalna ilość punktów za Termin obowiązywania helpdesk 15.

 

Punkty za kryterium  Termin obowiązywania upgrate zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją:

Liczba punktów Termin obowiązywania upgrate
15 1 rok lub dłużej
0 krótszy niż 1 rok

Maksymalna ilość punktów za Termin obowiązywania upgrate 15.

Kryteria zostanie zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie.

Suma punktów będzie liczona według wzoru: O = C+ H+U

gdzie:

O – ocena

C – cena

H – termin obowiązywania helpdesk

U – termin obowiązywania upgrate

Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

X. Termin wykonania zamówienia.

31.01.2017

XI. Powiat

mielecki

XII. Informacja na temat wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
    lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia
    lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. Warunki zmiany umowy

Istnieje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą w stosunku do złożonej oferty pod warunkiem wyrażenia zgody obydwu stron.

Zamawiający zakłada możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania, bądź też powtórzenia czynności albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi.

.